Ogłoszenia

Ogłoszenie o przyjęciu planu ze strony Zbyszko Company Spółka akcyjna

„Zarząd spółki Zbyszko Company Spółka akcyjna z siedzibą w Radomiu, przy ul. Warszawskiej 239, 26-600 Radom, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000595045, NIP: 7962578906, REGON: 672974552 (dalej jako „Spółka Przejmująca”) ogłasza poprzez udostępnienie do publicznej wiadomości,  że w dniu 29 sierpnia 2019 r. został uzgodniony, przyjęty i podpisany Plan Połączenia Spółki Przejmującej ze spółką pod firmą Zbyszko Bojanowicz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo – akcyjna z siedzibą w Białobrzegach jako Spółką Przejmowaną o treści jak w załączniku.”

Załącznik